Het Visionair Intelligentie QuotiŽnt:

 

VIQ

Naast het algemeen bekende intelligentie quotiŽnt (IQ) en minder bekende emotionele intelligentie quotiŽnt (EQ) wil ik

 de aandacht vestigen op een ander, nog minder bekend begrip, het visionair intelligentie quotiŽnt: VIQ,

 dat werkt met affectie, empathie en compassie.

Dat is de verhouding tussen de mate van geestdrift & charisma in het geven van het allerbeste qua inzicht en kunde in liefdevolle affectie

 aan de naaste en het normaal uit plichtbesef doen van de dagtaak. Het is de verhouding tussen twee energiŽn:

 de energie van de hogere geest en die van de lagere ziel.

 

Als voorbeeld ťťn noem ik ťťn van mijn vroegere wiskundedocenten aan de TU Delft. De beste man, Dr. Kanters, bezat een ongekende

 geestelijke energie en spirit, die aanstekelijk werkte. Hij had een hoog VIQ. Als hij sprak en sommen uitlegde kwam speeksel

 op zijn lippen, dat opdroogde tot witte droge plekjes in zijn mondhoeken. Hij was meer dan enthousiast, een man vol geestdrift

 met affectie voor de studenten, een gedrevene, mijn grote voorbeeld. Hij bezorgde mij een onwaarschijnlijke 9 voor het moeilijke

vak stochastiek of kansrekening. Indrukwekkend om aan terug te denken! Hij was een goed mens vol geestdrift en kracht.

 

Een andere man als tweede goede voorbeeld was wijlen Elias Aslaksen, een ongekend geestdriftig persoon,

 vol humoristische trekken en diepe geestelijke waarheden. Hij bezat een hoog VIQ en communiceerde

dagelijks met God, de bron van zijn geestkrachtig leven.

 

Op de VU tenslotte kreeg ik tijdens mijn rechtenstudie in het eerste jaar werkcollege strafrecht van een dynamisch

 en geestdriftig advokaat. Hij bezorgde mij een 9,3 voor strafrecht,

 als climax aan het einde van het eerste moeilijke studiejaar: het hoogste cijfer tijdens die gehele studie.

 

Dat zijn goede herinneringen, die aantonen hoe veel echte geestdriftige uitstraling en enthousiasme betekenen

 in een onderwijssituatie. Van een geestdriftig docent met affectie en inzicht profiteert

elke student(e) en leerling(e) onafhankelijk welk niveau en welk vak die docent geeft.

als de vonk overspringt, gebeurt het!!

English Version

The Visionair Intelligence Quotient: VIQ


Besides the well-known intelligence quotient (IQ) and less familiar emotional intelligence quotient (EQ), I
draw attention to another, even less familiar concept, the visionair intelligence quotient: VIQ.
That is the relation between the degree of enthusiasm in providing the best in knowledge and skills in loving affection
to the neighbour and the normal sense of duty to do the day's work. It is the ratio of two energies:
the energy of the higher mind and the lower soul.

As an example, I call one of my former math teacher at TU Delft. The best man, Dr. Kanters, possessed an unprecedented
mental energy and spirit that contagious. He had a high VIQ. When he spoke and explained sums came saliva
on his lips, which dried up dry white spots in his mouth. He was more than enthusiastic, a man full of fire-enthusiasm
with affection for the students, a driven man, my role model. He gave me an incredible 9 for the difficult
box probability theory. Impressive to think back! He was a good man, full of flame-enthusiasm and vigor.

Another man as a second example was the late Elias Aslaksen, an unprecedentedly enthusiastic person,
full of humorous drawing and deep spiritual truths. He possessed a high VIQ and communicated
daily with God, the source of his mind vigorous life.

At the VU finally I got during my law school in the first year seminar criminal of a dynamic
and enthusiastic lawyer. He gave me a 9.3 for criminal,
as a climax at the end of the first difficult year: the highest figure in the entire study.

 


Those are good memories, showing how much genuine enthusiastic charisma and enthusiasm mean
in a teaching situation. An enthusiastic teacher with affection and understanding benefits
each student regardless what level and what subject that teacher gives.